Allahın 99 İsmi Ve Anlamları | İslami Forum, Dini Forum, İslami Forum Sitesi

Allahın 99 İsmi Ve Anlamları

Admin

Administrator
Yönetici
Admin
Katılım
Nis 14, 2019
Mesajlar
690
Tepkime puanı
53
Puanları
0
Allahın 99 İsmi Ve Anlamları

“Muhakkak ki Allah Teala’nın doksan dokuz ismi vardır. Kim bunları bellerse Cennete girer.” (Buharî, Deavat, 68; Tirmizî, Deavat, 83; Hakim, I, 62)

اَللّٰهْ

Allah: Varlığı zorunlu olan ve bütün övgülere layık bulunan zatın husûsî ve en kapsamlı ism-i şerifi.

اَلرَّحْمٰنُ

er-Rahman: Bütün mahlûkata merhamet eden, hepsine de nîmetler veren.

اَلرَّح۪يمُ

er-Rahîm: Pek ziyade merhamet edici, bilhassa mü’minlere rahmet eden.

اَلْمَلِكُ

el-Melik: Görünen ve görünmeyen alemlerin sahibi.

اَلْقُدُّوسُ

el-Kuddûs: Hatadan, gafletten, aczden ve her türlü eksiklikten münezzeh/çok uzak ve pek temiz.

اَلسَّلَامُ

es-Selam: Her çeşit arıza ve hadiselerden salim kalan, her türlü tehlikelerden kullarını selamete çıkaran, Cennet’teki bahtiyar kullarına selam eden.

اَلْمُؤْمِنُ

el-Mü’min: Gönüllerde îman ışığı yakan, kendine sığınanlara eman verip onları koruyan, rahatlatan, güven veren, vaadine güvenilen.

اَلْمُهَيْمِنُ

el-Müheymin: Kainatın bütün işlerini gözetip yöneten ve koruyan.

اَلْعَز۪يزُ

el-Azîz: Yenilmeyen yegane galip.

اَلْجَبّٰارُ

el-Cebbar: Kırılanları onaran, eksikleri tamamlayan, yaratılmışların halini iyileştiren, iradesini her durumda yürüten, dilediğini zorla yaptırmaya muktedir olan, hüküm ve iradesine karşı gelinmek ihtimali bulunmayan.

اَلْمُتَكَبِّرُ

el-Mütekebbir: Her şeyde ve her hadisede büyüklüğünü gösteren, azamet ve yüceliğini izhar eden.

اَلْخَالِقُ

el-Halık: Her şeyin varlığını ve varlığı boyunca görüp geçireceği halleri, hadiseleri tayin ve tesbit eden ve ona göre yaratan, yoktan var eden.

اَلْبَارِئُ

el-Bari’: Eşyayı ve her şeyin aza ve cihazlarını birbirine uygun bir halde yaratan, bir örneği olmaksızın canlıları yaratan.

اَلْمُصَوِّرُ

el-Musavvir: Tasvîr eden, her şeye bir şekil ve hususiyet veren.

اَلْغَفَّارُ

el-Ğaffar: Mağfireti pek bol olan. Dilediği kullarını da günahlardan koruyan.

اَلْقَهَّارُ

el-Kahhar: Her şeye, her istediğini yapacak surette galib ve hakim.
 

Admin

Administrator
Yönetici
Admin
Katılım
Nis 14, 2019
Mesajlar
690
Tepkime puanı
53
Puanları
0
Allahın 99 İsmi Ve Anlamları

اَلْوَهَّابُ

el-Vehhab: Çeşit çeşit nimetleri devamlı bağışlayıp duran. Her zaman, her yerde ve her şeyi karşılık beklemeden çok çok ve bol bol veren.

اَلرَّزَّاقُ

er-Rezzak: Yaratılmışlara, faydalanacakları şeyleri ihsan eden, bedenlerin ve ruhların gıdasını yaratıp veren.

اَلْفَتَّاحُ

el-Fettah: Her türlü müşkülleri açan ve kolaylaştıran, iyilik kapılarını açan, hakemlik yapan.

اَلْعَل۪يمُ

el-Alîm: Her şeyi hakkıyla ve çok iyi bilen.

اَلْقَابِضُ

el-Kabıd: Sıkan, daraltan, rızkı daraltan, canlıların rûhunu alan.

اَلْبَاسِطُ

el-Basıt: Açan, genişleten, rızkı bollaştıran, ruhları bedenlerine yayan.

اَلْخَافِضُ

el-Hafıd: Yukarıdan aşağıya indiren, alçaltan, zillete düşüren.

اَلرَّافِعُ

er-Rafi’: Yukarı kaldıran, yükselten, yücelten.

اَلْمُعِزُّ

el-Mu’izz: İzzet ve şeref veren, ağırlayan.

اَلْمُذِلُّ

el-Müzill: Zillete düşüren, hor ve hakîr eden.

اَلسَّم۪يعُ

es-Semi’: Hakkıyla işiten.

اَلْبَص۪يرُ

el-Basîr: Hakkıyla gören.

اَلْحَكَمُ

el-Hakem: Hükmeden, hakkı yerine getiren, hükmünü eksiksiz icra eden.

اَلْعَدْلُ

el-Adl: Mutlak adalet sahibi, aşırılığa meyletmeyen.
 

Admin

Administrator
Yönetici
Admin
Katılım
Nis 14, 2019
Mesajlar
690
Tepkime puanı
53
Puanları
0
Allahın 99 İsmi Ve Anlamları

اَللَّط۪يفُ

el-Latîf: En ince işlerin bütün inceliklerini bilen, nasıl yapıldığına nüfuz edilemeyen en ince şeyleri yapan, yaratılmışların ihtiyacını en ince noktasına kadar bilip, sezilmez yollarla karşılayan.

اَلْخَب۪يرُ

el-Habîr: Her şeyin iç yüzünden, gizli taraflarından haberdar olan.

اَلْحَل۪يمُ

el-Halîm: Suçluların cezasını vermeye gücü yettiği halde onlara yumuşak davranan ve cezalarını geriye bırakan. Allah, gazabda acele etmez, mühlet verir, yaptıklarına pişman olup tevbe edenleri affeder, ısrar edenler hakkında ise artık hüküm kendisine kalmıştır.

اَلْعَظ۪يمُ

el-Azîm: Bütün büyüklüklerin sahibi. Zatının ve sıfatlarının mahiyeti anlaşılamayacak kadar ulvî.

اَلْغَفُورُ

el-Ğafûr: Mağfireti çok olan, bütün günahları bağışlayan. Allah, istediği kusurları insanların gözünden gizlediği gibi, melekût alemi sakinlerinin gözünden de gizler.

اَلشَّكُورُ

eş-Şekûr: Kendi rızası için yapılan salih amelleri, daha ziyadesiyle karşılayan, az taat karşılığında çok büyük dereceler veren, sayılı günlerde yapılan amel karşılığında ahiret aleminde sonsuz nimetler lûtfeden.

اَلْعَلِيُّ

el-Aliyy: Her hususta, her şeyden yüce olan. Her şey kendisinin dûnunda, emrinde ve hükmü altında olan.

اَلْكَب۪يرُ

el-Kebîr: Büyüklükte kendisinden daha büyüğü düşünülemeyen, bütün büyüklükler kendisine mahsus olan.

اَلْحَف۪يظُ

el-Hafîz: Yapılan işleri bütün tafsilatıyla tutan, her şeyi belli vaktine kadar afat ve belalardan saklayan, koruyup gözeten.

اَلْمُق۪يتُ

el-Mukît: Her yaratılmışın azığını ve gıdasını tayin eden, azıkları beden ve kalblere gönderen.

اَلْحَس۪يبُ

el-Hasîb: Herkesin hayatı boyunca yapıp ettiklerinin, bütün tafsilat ve teferruatıyla hesabını iyi bilen, her şeye ve herkese her ihtiyacı için kafi gelen, onları hesaba çeken.

اَلْجَل۪يلُ

el-Celîl: Celadet, azamet ve heybet sahibi, celal sıfatları ile muttasıf.

اَلْكَر۪يمُ

el-Kerîm: Keremi, lütuf ve ihsanı bol, her türlü fazilete sahip olan.

اَلرَّق۪يبُ

er-Rakîb: Bütün varlıklar üzerinde gözcü, bütün işler murakabesi altında bulunan.

اَلْمُج۪يبُ

el-Mücîb: Kendine dua edip yalvaranların isteklerini işitip cevab veren, onları cevapsız bırakmayan.

اَلْوَاسِعُ

el-Vasi’: Geniş ve müsaadekar. Allah’ın ilmi, ihsanı, rahmeti, kudreti, af ve mağfireti geniştir ve her şeyi kaplamıştır.
 

Admin

Administrator
Yönetici
Admin
Katılım
Nis 14, 2019
Mesajlar
690
Tepkime puanı
53
Puanları
0
Allahın 99 İsmi Ve Anlamları

اَلْحَك۪يمُ

el-Hakîm: Bütün emirleri ve işleri hikmetli, yerli yerinde ve sağlam olan.

اَلْوَدُودُ

el-Vedûd: İyi kullarını seven, onları rahmet ve rızasına erdiren. Sevilmeye ve dostluğa layık yegane varlık.

اَلْمَج۪يدُ

el-Mecîd: Zatı şerefli, ef‘ali güzel olan, her türlü övgüye layık bulunan.

اَلْبَاعِثُ

el-Bais: Ölüleri diriltip kabirlerinden kaldıran; gönüllerde saklı olanları meydana çıkaran.

اَلشَّه۪يدُ

eş-Şehîd: Her zaman ve her şeyi gözlemiş olarak bilen, her yerde hazır ve nazır olan.

اَلْحَقُّ

el-Hakk: Fiilen var olan, mevcûdiyeti ve uluhiyeti gerçek olan, varlığı hiç değişmeden duran. Hakikaten var olan yalnız O’dur.

اَلْوَك۪يلُ

el-Vekîl: Usûlüne uygun şekilde, kendisine tevdi edilen işleri en güzel şekilde neticelendiren, güvenilip dayanılan, tevekkül edilen.

اَلْقَوِيُّ

el-Kaviyy: Çok kuvvetli, her şeye gücü yeten, kudretli.

اَلْمَت۪ينُ

el-Metîn: Çok sağlam, kuvveti çok ve şiddetli olan.

اَلْوَلِيُّ

el-Veliyy: İyi kullarına dost olan, yardım eden.

اَلْحَم۪يدُ

el-Hamîd: Ancak kendisine hamd ü sena olunan, bütün varlığın diliyle biricik övülen, medhedilen.

اَلْمُحْص۪ي

el-Muhsî: Her şeyin sayısını ve miktarını tek tek ve bütün ayrıntılarıyla bilen.

اَلْمُبْدِئُ

el-Mübdi’: Mahlûkatı maddesiz ve örneksiz olarak ilk baştan yaratan.

اَلْمُع۪يدُ

el-Mu’îd: Yaratılmışları yok ettikten sonra tekrar yaratan.

اَلْمُحْي۪

el-Muhyî: Hayat veren, can bağışlayan, sağlık veren.

اَلْمُم۪يتُ

el-Mümît: Canlı bir mahlûkun ölümünü yaratan, öldüren.

اَلْحَيُّ

el-Hayy: Daima diri; her şeyi bilen ve her şeye gücü yeten.

اَلْقَيُّومُ

el-Kayyûm: Gökleri, yeri, her şeyi ayakta tutan. Bir şeyin kıyamı, yani, bir varlık sahibi olarak durabilmesi neye bağlı ise, onu veren. Her şeyin varlığı kendisine bağlı olup kainatı idare eden. Her şey Hak ile kaimdir.
 

Admin

Administrator
Yönetici
Admin
Katılım
Nis 14, 2019
Mesajlar
690
Tepkime puanı
53
Puanları
0
Allahın 99 İsmi Ve Anlamları

اَلْوَاجِدُ

el-Vacid: Hiçbir şeye ihtiyacı olmayan, müstağnî; istediğini, istediği vakit bulan. Kendisi için lüzumlu olan şeylerin hiç birinden mahrum olmayan.

اَلْمَاجِدُ

el-Macid: Kadr ü şanı büyük, kerem ve semahati bol.

اَلْوَاحِدُ

el-Vahid: Tek. Zatında, sıfatlarında, işlerinde, isimlerinde, hükümlerinde asla şerîki/ortağı, nazîri/benzeri ve dengi bulunmayan.

اَلصَّمَدُ

es-Samed: Hacetlerin bitirilmesi, ızdırapların giderilmesi için tek merci’, ihtiyaç ve dileklerde kendisine müracaat edilen, arzu ve bütün istekler kendisine sunulan, kimseye ve hiçbir şeye muhtaç olmayan.

اَلْقَادِرُ

el-Kadir: İstediğini, istediği gibi yapmaya gücü yeten.

اَلْمُقْتَدِرُ

el-Muktedir: Kuvvet ve kudret sahipleri üzerinde istediği gibi tasarruf eden.

اَلْمُقَدِّمُ

el-Mukaddim: İstediğini ileri geçiren, öne alan.

اَلْمُؤَخِّرُ

el-Muahhir: İstediğini geri koyan, arkaya bırakan.

اَلْاَوَّلُ

el-Evvel: Her varlıktan mukaddem olan, başlangıcı olmayan.

اَلْاٰخِرُ

el-ahir: Varlığının sonu olmayan.

اَلظَّاهِرُ

ez-Zahir: aşikar olan, kat’î delillerle bilinen.

اَلْبَاطِنُ

el-Batın: Gizli olan; duyu organları ile idrak edilemeyen, mahiyeti bilinemeyen.

اَلْوٰالى

el-Valî: Mahlûkatın işlerini yoluna koyan, bu muazzam kainatı ve her an meydana gelen hadisatı tek başına tedbîr ve idare eden, kainatın hakimi.

اَلْمُتَعَال۪ى

el-Mütealî: Yaratılmışlar hakkında aklın mümkün gördüğü her şeyden, her hal ve tavırdan pek yüce ve pek münezzeh. İzzet, şeref ve hükümranlık bakımından en yüce, aşkın.

اَلْبَرُّ

el-Berr: Kulları hakkında kolaylık isteyen; iyilik ve bahşişi çok olan, vaadini yerine getiren.

اَلتَّوَّابُ

et-Tevvab: Kullarını tevbeye sevkeden, tevbeleri çokça kabûl edip, günahları bağışlayan.

اَلْمُنْتَقِمُ

el-Müntekım: Suçluları, adaleti ile müstehak oldukları cezaya çarptıran.
 

Admin

Administrator
Yönetici
Admin
Katılım
Nis 14, 2019
Mesajlar
690
Tepkime puanı
53
Puanları
0
Allahın 99 İsmi Ve Anlamları

اَلْعَفُوُّ

el-Afüvv: Affı çok. Hiçbir sorumluluk kalmayacak şekilde günahları affeden, kökünden kazıyan.

اَلرَّؤُۧفُ

er-Raûf: Çok re’fet ve şefkat sahibi.

مَالِكُ الْمُلْكِ

Malikü’l-Mülk: Bütün mülkün maliki ve hakimi. Allah Teala mülkün hem sahibi, hem hükümdarıdır, mülkünde dilediği gibi tasarruf eder.

ذُو الْجَلَالِ وَالْاِكْرَامِ

Zü’l-Celali ve’l-İkram: Hem büyüklük ve azamet, hem de fazl u kerem sahibi.

اَلْمُقْسِطُ

el-Muksit: Bütün işlerini denk, birbirine uygun ve yerli yerinde yapan. Adalet sahibi. Mazlûma acıyıp zalimin elinden kurtaran.

اَلْجَامِعُ

el-Cami’: İstediğini, istediği zaman, istediği yerde toplayan. Birbirine benzeyen, benzemeyen ve zıd olan şeyleri bir araya getirip tutan. Kıyamet günü hesaba çekmek için mahlukatı toplayan.

اَلْغَنِيُّ

el-Ğaniyy: Çok zengin ve her şeyden müstağnî.

اَلْمُغْن۪ي

el-Muğnî: İstediğini zengin eden, tatmin eden.

اَلْمَانِعُ

el-Mani’: Dilemediği şeyin gerçekleşmesine müsaade etmeyen, kötü şeylere mani olan.

اَلضَّآرُّ

ed-Darr: Elem ve zarar verici şeyleri yaratan.

اَلنَّافِعُ

en-Nafi’: Hayır ve menfaat verici şeyleri yaratan, fayda veren.

اَلنُّورُ

en-Nûr: alemleri nurlandıran; istediği sîmalara, zihinlere ve gönüllere nûr bahşeden, nûr kaynağı.

اَلْهَاد۪ى

el-Hadî: Hidayeti yaratan, yol gösteren, murada erdiren.

اَلْبَد۪يعُ

el-Bedî‘: Örneksiz, misalsiz, acîb ve hayret verici alemler îcad eden. Zatında, sıfatında, fiillerinde, emsali görülmemiş olan.

اَلْبَاق۪ي

el-Bakî: Varlığı devamlı olan, sonu olmayan.

اَلْوَارِثُ

el-Varis: Servetlerin geçici sahipleri elleri boş olarak yokluğa döndükleri zaman servetlerin hakikî sahibi olan.

اَلرَّش۪يدُ

er-Reşîd: Bütün işleri ezelî takdîrine göre yürütüp, bir nizam ve hikmet üzere akıbetine ulaştıran; her şeyi yerli yerine koyan, en doğru şekilde nizam veren.

اَلصَّبُورُ

es-Sabûr: Çok sabırlı.